ไชยวงค์ พ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; ชายเกลี้ยง ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของเกษตรกรกลุ่มเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 88–98, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166756. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.