แก้วปาน ว.; กลัมพากร ส.; พิชยภิญโญ ป. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 56–66, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166701. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.