ประดิษฐปรีชา อ.; มุกตพันธุ์ เ. รูปแบบการบริโภคอาหารของกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ และกลุ่มที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 76–86, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166429. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.