บุญยะลีพรรณ ส.; เลาหศิริวงศ์ ว.; แสงสุวรรณ เ. รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 12–18, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166371. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.