สุปัญญาบุตร ส. ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ต่อ​การ​ปฏิบัติ​ตน​เพือ​ป้องกัน​โรค​ไข้​หวัด​ใหญ่​ ชนิด​A​(2009​H1N1)​ของ​ประชาชน​อำเภอ​นามน​จังหวัด​กาฬสินธ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 1–11, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166366. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.