​​ปรุง​คำ​มา​​​ ป.; จง​อุดมการณ์​​ ด. คุณภาพ​ชีวิต​ครอบครัว​และ​ความ​พึง​พอใจ​ต่อ​อาชีพ​เย็บ​ผ้า​โหล​ ตาม​การ​รับ​รู้​ของ​สตรี​เย็บ​ผ้า​โหล:​กรณี​ศึกษา​จังหวัด​ขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 26–37, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166202. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.