วิริยะวิภาต ศ.; สุวรรณรงค์ ก.; วัชรกุล ช. การประเมินผลนโยบายต่อการขับเคลื่อนโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 84–99, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166088. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.