ศูนย์จันทร์ ธ.; จันทรโพธิ์ศรี ว. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสกลนคร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 41–54, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166079. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.