กุญแจทอง ร.; ศรีฤาชา ช. การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 17–26, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166074. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.