อิฟติคาร อ.; โสตะ จ. การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักจัดรายการวิทยุในเขตรับผิดชอบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นโดยใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 54–66, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166057. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.