วงศ์บา ช.; จงใจหาญ ก. ประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการ CHAMPION โดยประยุกต์ใช้ แนวทางการประเมินของเคิร์กแพทริค. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 27–38, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166047. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.