ศรีโรจน์ ส. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะล้มเหลวทางไวรัสและรูปแบบ การกลายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาในเด็กที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน (NNRTI)-based ART ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 32–45, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166006. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.