กัณหากุล พ.; แจ่มจันทร์ อ.; ชัยมณี ป. การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการใน เขตตรวจราชการที่ 10 และ12. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 11–20, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166004. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.