อนันตา ป.; ศิวินา เ. รูปแบบการนำแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 9–18, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166000. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.