ศรีเรือง ณ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เกิดจาก ระบบบริการสุขภาพของรัฐ โรงพยาบาลอำเภอในเขตโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 33–42, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165983. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.