พอกเพิ่มดี พ.; ตั้งสวัสดิ์ ศ.; จันที ก. ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนคอตีบกระตุ้นในผู้ใหญ่ ในประชาชนไทย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 14–19, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165979. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.