กิจขุนทด ล.; พรหมสัตยพรต ว. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 63–74, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164811. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.