ยศปัญญา อ.; สายหลักคำ ส.; จันทร์มหา บ. ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดเลย ปี 2556. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 89–97, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164773. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.