ยะอูป ก.; กุลโฮง บ.; ศูนย์จันทร์ พ. ประสิทธิผลของปลาในการกินลูกน้ำยุงลาย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 49–55, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164459. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.