อาสารินทร์ บ.; เทียมคลี น.; อุ่นคำ ส. การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 67–76, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163604. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.