ศรีไชยจรูญพงศ์ ศ.; อินทะสร้อย ธ.; เพชรวิสัย อ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 23–33, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163328. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.