พรมภักดี บ.; วิรุฬหเดช น.; หร่องบุตรศรี น. บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 112–122, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163292. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.