บุญสงค์ จ.; เจริญพันธ์ จ.; วรวงศ์ จ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 46–59, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163266. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.