สายหลักคำ ส.; แก้วหานาม เ.; ขันภักดี พ. การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ที่ระดับความเข้มข้น 0.02% จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ปี 2557. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 38–45, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163263. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.