ลอยหา ก.; จันทุม ก. การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 1–8, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163225. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.