คงสมาน ณ.; พุ่มกลิ่น พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 23, n. 1, p. ุ62–75, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163169. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.