สิมมาทัน ส.; ศรีฤาชา ช. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลรักษาวัณโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 88–99, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162458. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.