พลเดช ช. สมรรถนะพยาบาลในการดูแลป่วยโรคเรื้อน. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 1–9, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162440. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.