ยิ้มแย้ม น.; รอดจากภัย ย. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 46–58, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162429. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.