ศรีวงษ์ ป.; โยคุณ ว.; ใจคง ส. การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 105–117, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162180. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.