พงษ์วงษ์ ฉ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ที่เกิดจากตัวผู้ป่วย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 36–46, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162147. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.