วัฒนาอุดมชัย ส.; เนตรถนอมศักดิ์ ธ.; โสตะ จ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 25–35, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162143. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.