จันทร์ใบ บ.; ศรีฤาชา ช. คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดหนองคาย. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 67–78, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/156437. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.