บัวงาม น.; นาถะพินธุ ก. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 46–57, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/156349. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.