แก่นจันทร์ใบ ว.; กลางคาร ส.; แก้วพิทูลย์ ส. ผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอด ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 79–90, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/155323. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.