ม่วงใจเพชรภ., & ศุกรเวทย์ศิริพ. (2019). Prevalence and Factors Associated with Melioidosis in Ubon Ratchathani Province. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN, 26(2), 1-13. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212860