เหมือนประสานโ., & ศุกรเวทย์ศิริพ. (2018). Social Factors associated with suspectedchilddevelopmentaldelayat Lamplaimat District, Buriram Province. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN, 25(1), 1-11. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/155283