(1)
ไทยวงษ์ ด.; พรมภักดี บ.; สัชชาพงษ์ ป.; หินจำปา จ. ประสิทธิผลความพร้อมรับด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ.2564. jdpc7kk 2023, 30, 184-197.