(1)
อุดมทรัพย์ บ.; พลไชยมาตย์ ผ. ผลการพัฒนารูปแบบประสานงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2023, 30, 131-143.