(1)
สีหะวงษ์ ส.; วามะขันธ์ พ. . . . การพัฒนารูปแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในนักเรียนถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนโครงการพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 10. jdpc7kk 2023, 30, 144-156.