(1)
ไตรคุ้มดัน พ.; ประสิทธิ์ น. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยตนเอง ของประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา. jdpc7kk 2023, 30, 141-151.