(1)
ราชาไกร ท.; ตฤณวุฒิพงษ์ ก. การพัฒนารปูแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์. jdpc7kk 2023, 30, 84-98.