(1)
ศรีราชา ว.; ยศศรี ร.; สาขา บ. . .; กมลรัตน์ ป. . การประเมินต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารของกลุ่มห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2022, 29, 87-97.