(1)
ตั้งสวัสดิ์ ศ. . .; วังนุราช เ.; กาญจนพิบูลวงษ์ อ. . .; พิมพ์ขันธ์ ค. . . รูปแบบการจัดจุดบริการเช็คสุขภาพด้วยตนเอง โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น. jdpc7kk 2022, 29, 1-12.