(1)
ชาลี โ.; สิริเศรษฐภักดี ส. .; เอกา เ. . การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์. jdpc7kk 2021, 28, 109-120.