(1)
หลวงไซ เ.; ลอยหา ก. .; ศรีสุระ เ. โปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนพื้นที่แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. jdpc7kk 2022, 29, 14-26.