(1)
ทุยบึงฉิม ส.; พรมภักดี บ. . .; สีสด ก. . การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวก : กรณีศึกษาตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. jdpc7kk 2021, 28, 93-108.