(1)
ไทยวงษ์ ด.; อ่อนประสงค์ ส.; ไชยชนะ อ. การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7. jdpc7kk 2021, 28, 39-54.