(1)
สิมมาทัน ส.; โยธา น.; ฮามพิทักษ์ น. .; ทองพูล ส.; ไชยชนะ อ. รูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จากการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ภายใต้สภาวะความชุกต่ำ ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. jdpc7kk 2021, 28, 55-69.