(1)
วิชาทร ท.; ชายเกลี้ยง ส. การสัมผัสความร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกรตัดอ้อย ในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ. jdpc7kk 2021, 28, 26-38.